0480-47 21 11 0480-47 24 78

Lokala Regler

Gällande från och med 12/4 2019

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel,  Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlor vid tee 1 och på hemsidan www.kalmargk.se. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till ”modell för lokal regel”, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

1. Pliktområden (Regel 17)

a) Omarkerade diken, havsvikar och dammar räknas som ett rött pliktområde.

 

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Bollen träffar kraftledning

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning (stolpe, ledningstråd, eller stag) under spelet av ett hål räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon och ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet.
Dräneringar täckta av sand/singel på en finklippt del av spelfältet.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
Objekt identifierade med orange markering (ex. unga träd).
Alla avståndsplattor och 150-metersmarkeringar.
Elstängsel runt banan
Stenmuren bortom 18:e green på gamla banan mot klubbhuset

c) Organiska föremål

Stengärdsgårdar och husgrunder är en organisk del av banan. Lösa stenar får ej flyttas

Beslutade av Kalmar GK:s styrelse och godkända av Smålands golfförbund 2019

RFs och SGFs policy

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se 

1.1 Alkohol 
Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under pågående rond eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat påverkad av droger under spel på en golfbana.

1.2 Doping 
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.

1.3 Tobak 
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.4 Hasardspel 
När hasardspelsmotiv blir en del av golfspelet kan stor skada ske - skada som hotar både golfspelets och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika att delta i sådant hasardspel. En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus genom sitt deltagande. Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen ådrar sig bestraffning och påföljd.

1.5 Säker golf 
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande Säker Golf. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel. 

1.6 Uteblivande från tävling 
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd. Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald senast före start i nästa tävling. 

1.7 Öppen golf 
Rätt att deltaga i svenska golftävlingar tillkommer medlemmar, amatörer och professionella och spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation som är medlem eller ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller villkoren som stipuleras i villkoren för tävlingen. 
Undantag görs för internationella amatörtävlingar, viss branschtävlingsverksamhet samt vissa juniortävlingar.