Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande
Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlor vid tee 1 och på hemsidan www.kalmargk.se. Se dokument nedan. 
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en
enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till ”modell för lokal
regel”, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

1. Pliktområden (Regel 17)
a) Omarkerade diken, havsvikar och dammar räknas som ett rött pliktområde.

2. Green (Regel 13)
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
● spelaren
● klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
● djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande som lätt kan tas bort)
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Bollen träffar kraftledning
1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning (stolpe,
ledningstråd eller stag) under spelet av ett hål räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll
utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon och ska behandlas som
mua. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
genom sanden.
5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1
eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet.
7. Dräneringar täckta av sand/singel på en finklippt del av spelfältet.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som
oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Objekt identifierade med orange markering (ex. unga träd).
3. Alla avståndsplattor och 150-metersmarkeringar
4. Elstängsel runt banan
5. Stenmuren bortom 18:e green på gamla banan mot klubbhuset
c) Organiska föremål
1. Stengärdsgårdar och husgrunder är en organisk del av banan. Lösa stenar får ej flyttas


Beslutade av Kalmar GK:s styrelse och godkända av Smålands golfförbund 2022