Lär dig mer om spelrätter

För seniormedlemskap krävs en spelrätt.

Vad är en spelrätt?

Definitioner och förklaring till olika begrepp kring spelrätter:

Definition Svar
Spelrätt -rätten för person eller företag att spela på golfbanan
Spelrättsbevis -kvitto/bevis på att du äger rätt att nyttja golfbanan mot att du årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter.
Avgift för spelrättsbevis -den avgift du betalar för ett spelrättsbevis.
Spelavgift - den del av årsavgiften som du betalar för att få rätt att spela på banan.
Medlemsavgift - den del av årsavgiften som du betalar för medlemskapet i golfklubben.
Hyresmedlem - medlem som under ett år hyr spelrättsbevis av medlem eller av klubben.

 

I vardagslag pratar man gärna om att du köper en spelrätt. Detta kan skapa lite förvirring då det är många som har spelrätt på en golfbana förutom de som innehar ett spelrättsbevis. Det kan vara greenfeemedlemmar, juniorer eller andra som av klubben godkänts som medlemmar och får spela. Det kan också vara greenfeegäster och företag som har spelrätt för ett visst tillfälle.

Tidigare har du som är senior och varit aktiv haft en skyldighet att erlägga ett medlemslån vid inträdet. Från och med nu kommer vissa medlemskategorier att omfattas om krav på spelrättsbevis för att kunna nyttja klubbens golfbanor. För att spelrättsbeviset ska äga sin giltighet måste du varje år betala av årsmötet beslutad årsavgift bestående av medlemsavgift och spelavgift. Om du något år vill vara passiv medlem så kan detta medges under förutsättning att det meddelats i rätt tid eller att spelrättsbeviset går att hyra ut till Hyresmedlem. Vid konverteringen från medlemslån till spelrätter 2010 erhöll medlemmar ett värdebevis motsvarande värdet av ett spelrättsbevis. Värdebeviset kan överlåtas t.o.m. 2014 varvid förvärvaren erhåller ett spelrättsbevis.

Skattemässigt är inte ett spelrättsbevis att betrakta som ett värdepapper. Enligt nuvarande uppgift från Skatteverket räknas det som personlig tillgång och inkomstskattelagens 52: a Kap. är tillämplig. Av detta framgår att om du säljer ett spelrättsbevis och det sammanlagda vinsten av spelrättsbeviset och andra personliga tillgångar du säljer detta år överstiger 50 000 kr ska du betala skatt för vinsten. Om du säljer spelrättsbeviset med förlust får du synonymt heller inte göra avdrag för förlusten då det är en personlig tillgång.