0480-47 21 11 0480-47 24 78

Lokala Regler

Regler och föreskrifter gällande fr.o.m 2018-04-12

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla enligt information på anslagstavlor.

Vattenhinder (Regel 26)

 • Omarkerade diken, havsvikar och dammar är sidovattenhinder.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 • MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 • Myrstackar (spel förbjudet)
 • Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.
 • Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet.
 • Dräneringar täckta av sand/singel på en finklippt del av spelfältet.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 • Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 • Objekt identifierade med orange markering.
 • Alla avståndsplattor och 150-metersmarkeringar
 • Konstgräsmattor vid vägslut
 • Elstängsel runt banan
 • Stenmuren bortom 18:e green på gamla banan mot klubbhuset

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Boll träffar ledningstråd, stolpe eller stag

Om en boll träffar en ledningstråd, stolpe eller stag ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5.

Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)

Stengärdsgårdar och husgrunder är en organisk del av banan. Lösa stenar får ej flyttas.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras. Tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Reviderade 2018-04-04 av Anne Elgmark, distriktsdomare och godkända av klubbens styrelse.

Ladda ner Lokala regler

1 RiksidrottsFörbundets och Svenska Golf Förbundets policy

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se ochhttp://www.rf.se 

1.1 Alkohol 
Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under pågående rond eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat påverkad av droger under spel på en golfbana.

1.2 Doping 
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.

1.3 Tobak 
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.4 Hasardspel 
När hasardspelsmotiv blir en del av golfspelet kan stor skada ske - skada som hotar både golfspelets och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika att delta i sådant hasardspel. En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus genom sitt deltagande. Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen ådrar sig bestraffning och påföljd.

1.5 Säker golf 
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande Säker Golf. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel. 

1.6 Uteblivande från tävling 
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd. Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald senast före start i nästa tävling. 

1.7 Öppen golf 
Rätt att deltaga i svenska golftävlingar tillkommer medlemmar, amatörer och professionella och spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation som är medlem eller ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller villkoren som stipuleras i villkoren för tävlingen. 
Undantag görs för internationella amatörtävlingar, viss branschtävlingsverksamhet samt vissa juniortävlingar.

4. GENERELLA TÄVLINGSREGLER

4.1 Caddieförbud i juniortävlingar 
En spelare får inte använda sig av en caddie under den fastställda ronden. Plikt: Matchspel – Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett. Maximalt avdrag per rond - Två hål. Slagspel – Två slag för varje hål där överträdelse av tävlingsregeln skett. Maximal plikt per rond - Fyra slag. Match eller slagspel - Om överträdelse sker mellan spelet av två hål, läggs plikten på nästa hål. Poängbogey: Se Regel 32-1b. En spelare som har en caddie i strid med denna tävlingsregel skall, omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, försäkra sig om att han inte har caddie under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. 

4.2 För sen ankomst 
Om spelaren anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut inom fem minuter efter utsatt starttid, och om det inte finns några omständigheter som skulle motivera upphävande av diskvalifikation enligt Regel 33-7, är plikten för att inte starta i tid: Förlust av det första hålet i matchspel eller två slags plikt på det första hålet i slagspel i stället för diskvalifikation. 

4.3 Långsamt spel i slagspelstävlingar 
Om inga förmildrande omständigheter föreligger kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den tidpunkt då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses denne ha brutit mot tävlingsregeln. 
Plikt: Om en spelare överskrider tidsgränsen: Varning; Om en varnad spelare överskrider tidsgränsen: Ett slag; Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen igen: Två slag. Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen ytterligare en gång: Diskvalifikation 

4.4 Persontransporthjälpmedel (PT) 
Spelare skall gå hela tiden under den fastställda ronden. Plikt: Matchspel: Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett. Maximalt avdrag per rond; Två hål. 
Slagspel: Två slag för varje hål där överträdelse av tävlingsregeln skett. Maximal plikt per rond: Fyra slag. Match eller slagspel: Om överträdelse sker mellan spelet av två hål, läggs plikten på nästa hål. 
Poängbogey: Se Regel 32-1b.
En spelare som använder persontransporthjälpmedel i strid med denna tävlingsregel skall, omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, försäkra sig om att han inte använder persontransporthjälpmedel under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.

5. LOKALA TÄVLINGSREGLER.

5.1 Avbrott i spelet 6-8
a. Deltagare i sanktionerade tävlingar äger rätt till en paus i högst fem minuter vid kiosken.
b. Om spelet måste avbrytas kungör tävlingsledningen/kansliet detta genom signal med siren. Spelarna avbryter spelet och förfar enligt Regel 6-8. Följande signaler används: En lång signal. Avbryt spelet omedelbart. Tre signaler upprepade gånger: Avbryt spelet. Två korta signaler upprepade gånger: Återuppta spelet.

5.2 Övningsspel Regel 7-1
Övningsspel på tävlingsdagarna, före eller mellan ronderna är tillåtet på den bana som INTEär aktuell tävlingsbana,
på klubbens övningsområden kallat 21an-22an samt området väster om golfbanan utmed Värsnäsvägen, övningsgreenerna och drivingrange. 


5.3 Scorekortsinlämning Regel 6-6 
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lagt sitt scorekort i avsedd korg samt lämnat det betongbelagda området utanför luckan i klubbhusets västra del markerad ”Inlämning av scorekort”.

Plikt, om inte annat sägs i regeln: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens anslagstavla och i tävlingsanmälan.Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan ge tillsägelse och/eller annan disciplinär åtgärd.