0480-47 21 11 0480-47 24 78

Vision & målsättningar

Här kan du läsa om golfklubben vision, verksamhetsidé och de mål som fastställdes 2019 och som professionella och ideella tillsammans ska verka för.

Vision
Vår vision är ”Kalmar Golfklubb – i livets alla skeden”. Vi finns till för alla som har ett intresse för golf, oavsett ålder och var i livet de befinner sig.

Verksamhetsidé
Golfklubbens verksamhetsidé är att ”på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Kalmar Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Målsättningar 2019 och framåt

Alla i föreningen – både professionella och ideella ska verka för dessa mål.

Medlemskap och klubbkänsla

• Klubbens medlemmar, anställda och gäster ska verka för ett bra bemötande som ökar trivseln, klubbkänslan och arbetsglädjen.

• Klubben ska fortsätta att utveckla värden kopplade till medlemskapet. Efterfrågat utbud av medlemskap, bra banor, ändamålsenliga byggnader, attraktiva aktiviteter och tydliga mervärden stärker viljan att vara medlem i Kalmar GK och gör det enklare att behålla och rekrytera nya medlemmar.


Bana och anläggning

• Klubben ska verka för att golfbanor, träningsområden och övriga anläggningar är ändamålsenliga och håller en hög kvalitet. Grunden för arbetet ska utgöras av en masterplan och en kontinuerlig förvaltningsstrategi.

• Klubben ska aktivt arbeta för att säkra vattentillgången på kort och lång sikt. Tillgången till
vatten är en grundförutsättning för att bibehålla en anläggning av hög kvalitet.


Ekonomi

• Verksamheten ska generera ett stabilt överskott. För koncernen Kalmar GK innebär det att målet är ett årsresultat efter finansnetto på 1 miljon kronor eller mer. Att verksamheten drivs med överskott innebär att vi kan trygga och utveckla verksamheten över tid.

• Verksamheten ska generera ett bra kassaflöde. Kassaflödet för koncernen ska uppgå till 1 miljon kronor eller mer på årsbasis. Kassaflödet definieras som: Årets resultat + årets avskrivningar - planenliga amorteringar - årets investeringar. Ett kassaflöde på denna nivå ska göra det möjligt för kommande investeringar samt minska skuldbördan och därmed också ränterisken.


Kalmar GK som arbetsgivare

• Kalmar GK ska vara en attraktiv arbetsgivare som tar vara på och utvecklar sina medarbetare. En motiverad och kompetent personal gör ett bättre jobb till nytta för medlemmar, gäster och samarbetspartners.

• Kalmar GK ska vara en säker arbetsplats. Vi ska verka för att vidta de åtgärder som krävs för att personalen ska ha en bra och säker arbetsmiljö.


Miljö och hållbarhet
• Kalmar GK ska kontinuerligt utveckla arbetet med miljö och hållbarhet i alla delar av verksamheten. Som ett led i arbetet ska en miljöcertifiering genomföras under 2019. Genom ett proaktivt arbete tar vi ansvar för vår miljöpåverkan och bidrar därigenom positivt till vårt samhälle.