0480-47 21 11 0480-47 24 78

Stadgar

Antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994 09 16, reviderade 1995-01-20.

STADGAR

för Kalmar Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 23 MAJ 1947 och med hemort i Kalmar

Stadgarna fastställda av årsmötet den 21 januari 1948

Stadgarna ändrade: 
årsmötet den 23 mars 1991 
årsmötet den 31 oktober1997
årsmötet den 31 oktober 1999
årsmötet den 29 november 2007
årsmötet den 26 mars 2009
årsmötet den 25 mars 2010
årsmötet den 31 mars 2011
årsmötet den 29 mars 2012
årsmötet den 27 mars 2014

FÖRORD

Klubbens stadgar ska vara av sådan fullständighet att de inte enbart uppfyller de grundläggande kraven för att över-huvudtaget vara en rättskapabel ideell förening, utan även garantera att föreningen uppfyller de krav som finns uppställda för medlemskap i SGF och i RF.
Vid SGF:s förbundsmöte 2011 beslutades att bestämmelserna i 8, 9, 9a, 11, 12, 22, 24 samt 26 §§ är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de ska införas i golfklubbens stadgar senast den 30 juni 2012. Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilda golfspelaren ur ett medlemsperspektiv.
Att paragraferna är tvingande innebär ett minimikrav och att den exakta lydel-sen kan avvika om innebörden förblir densamma. Däremot, om lydelsen av-viker så att minimikravet inte uppfylls gäller de tvingande bestämmelserna i Normal-stadgarna framför GK:s formulering. 

RÅD OCH STÖD I STADGEFRÅGOR I 8 § föreskrivs att beslut om stadge-ändringar alltid ska sändas till SGF och berört Golf-distriktsförbund (GDF) för kännedom varvid eventuella ändringar kan bli aktuella. Om klubben finner behov av stöd och råd vid utformning av klubb¬stad¬garna hänvisas till SGF och till respektive GDF.

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ
Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte. Ang ”Bra idrott och bra i idrott” se bilaga).

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § ÄNDAMÅL

Kalmar Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § SAMMANSÄTTNING

Kalmar Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 § TILLHÖRIGHET M M

Kalmar Golfklubb är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Kalmar Golfklubb tillhör:
Smålands Golfdistriktsförbund (SGDF) samt
Smålands Idrottsförbund (SIF).

Kalmar Golfklubb är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF eller DF styrelse är Kalmar Golfklubb skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § BESLUTANDE ORGAN

Kalmar Golfklubbs beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen

4 A § OFFICIELLT ORGAN

Kalmar Golfklubbs officiella organ är klubbens hemsida på internet.

5 § FIRMATECKNING

Kalmar Golfklubbs firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.

6 § VERKSAMHETS OCH RÄKENSKAPSÅR

Kalmar Golfklubbs verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:

1 januari t o m 31 december

7 § STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 29 §.

8 § STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall ALLTID insändas till SGF och SGDF. SGF och SGDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § UPPLÖSNING AV KALMAR GOLFKLUBB

För upplösning av Kalmar Golfklubb krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av Kalmar Golfklubb skall anges att Kalmar Golfklubbs tillgångar skall, sedan alla skulder betalts och sedan återbetalning av de villkorade medlemslånen skett, användas för bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

9 A § Förfogande över klubbens tillgångar

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens a) fasta egendom b) tomträtt och byggnader enligt tomträttsavtal med Kalmar kommun c) byggnader och nyttjanderätten enligt arrendeavtal med Kalmar kommun ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

KALMAR GOLFKLUBBS MEDLEMMAR
10 § MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller om fattningen av Kalmar Golfklubbs verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta Kalmar Golfklubbs ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i RF:s stadgar.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem /heders-ordförande i Kalmar golfklubb. Hedersmedlem/hedersordförande är befriad från avgifter till klubben.

11 § UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur Kalmar Golfklubb, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot Kalmar Golfklubb får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte honom anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur Kalmar Golfklubb.

12 § UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur Kalmar Golfklubb av annan anledning än att han motarbetat Kalmar Golfklubbs verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat Kalmar Golfklubbs intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem i Kalmar Golfklubb

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
har rätt till information om Kalmar Golfklubbs verksamhet,
skall erhålla spelrättsbevis när sådant förvärvats av klubben eller av medlem,och beslutade avgifter erlagts,
med kvarvarande lån i Kalmar Golfklubb, har efter utträde rätt till återbetalning av detta lån till klubben så snart styrelsen finner det möjligt, dock senast ett år efter utträdet,
skall följa Kalmar Golfklubbs stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
skall betala de avgifter som beslutas av Kalmar Golfklubbs årsmöte,
har inte rätt till del av Kalmar Golfklubbs behållning eller egendom vid upplösning av Kalmar golfklubb.

13a § SPELRÄTTIGHET

Rätt att spela på klubbens banor har dels:

Medlemmar som innehar spelrättsbevis och ej är passiva medlemmar
Juniormedlemmar
Medlemmar tillhörande kategorier som enligt årsmötets beslut får spela utan innehav av spelrättsbevis dels Greenfeegäster.
Den som av annat skäl är berättigad till spel på banan
Antalet medlemmar med spelrättighet samt antal spelrättsbevis fastställes av årsmöte.

13b § SPELRÄTTSBEVIS

Ett spelrättsbevis upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Spelrättsbevis ska utställas på personen i fråga (innehavaren av spelrättsbevis). Spelrättsregistret ska, för varje medlem som innehar eller nyttjar spelrättsbevis, innehålla uppgifter om dennes namn och Golf-ID samt spelrättsbevisets nummer. Närmare bestämmelser om spelrättsbevis och innehavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Kalmar Golfklubb”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte.

14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i Kalmar Golfklubbs idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.
Medlem får, om inte Golfklubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

ÅRSMÖTE OCH EXTRAÅRSMÖTE
15 § TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet som är Kalmar Golfklubbs högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höstmöte under november månad och ett vårmöte under mars månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 3 veckor före respektive årsmöte kungöras i klubbens officiella organ. 
Verksamhets och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före vårmötet finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet. Verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före höstmötet finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 september för höstmötet och senast den 31 januari för vårmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.
.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

18 § BESLUTFÖRHET

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt 8 och 9 § avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § VALBARHET

Valbar till Kalmar Golfklubbs styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i Kalmar Golfklubb.
Arbetstagare inom Kalmar Golfklubb får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben.
Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.
Klubben skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås, samt att olika åldersgrupper finns representerade.

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 
1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastställande av föredragningslista.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6 A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt årsredovisningen för Kalmar Golf & Fritid AB.
6 B) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /räkenskapsåret.
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10 Val av ledamöter tillika ledamöter i Kalmar Golf & Fritid AB;
a ordförande för en tid av ett år;
b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
e två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f ombud till Smålands Golfdistrikts årsmöte;
g Val av Kalmar GK´s (ägar) representant till bolagsstämman för Kalmar Golf & Fritid AB
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12 Övriga frågor.
 

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastställande av föredragningslista.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6 Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
8 Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för Kalmar Golfklubb eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22 § EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om 1) en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
2) antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
3) det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.
beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i § 17, 18 och 19.

V A L B E R E D N I N G
23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter, av vilka årsmötet väljer ordförande och 1 ledamot samt att styrelsen utser 1 ledamot.
Olika åldersgrupper bör finnas representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

R E V I S I O N
24 § REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Kalmar Golfklubbs räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Kalmar Golfklubbs räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

S T Y R E L S E
25 § SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och minst 4 och högst 10 övriga ledamöter samt suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

26 § ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen Kalmar Golfklubbs beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för överordnade och dessa stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

Det åligger styrelsen särskilt att

tillse att Kalmar Golfklubb följer gällande lagar och bindande regler;
verkställa av årsmötet fattade beslut;
planera, leda och fördela arbetet inom Kalmar Golfklubb;
ansvara för och förvalta Kalmar Golfklubbs medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
förbereda årsmöte.

Ordföranden är Kalmar Golfklubbs officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i Kalmar Golffklubb, enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

TVIST
29 § SKILJEKLAUSUL

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.

VARFÖR NORMALSTADGAR?
INLEDNING

Svenska Golfförbundets (SGF) "NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB" bygger på av Riksidrottsförbundet (RF) framtagna och av Riksidrottsstyrelsen 1992 10 15 antagna Normalstadgar för Idrottsförening.

Normalstadgarna skall ses som en ram inom vilken golfklubben skall bedriva sin verksamhet och som ett hjälpmedel för klubben och dess medlemmar.

Golfklubbens medlemskap i SGF och RF innebär att klubben har skyldighet att följa RF:s stadgar, SGF:s stadgar, SGF:s tävlingsbestämmelser och övriga av RF eller SGF i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Syftet med Normalstadgarna är att ge klubben ett fungerande "redskap" som garanterar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt svensk föreningspraxis.

När en sammanslutning av t ex idrottsintresserade personer antar godtagbara stadgarför sin verksamhet, väljer en styrelse att leda sammanslutningens arbete samt antar ett namn/firma för föreningen blir den en JURIDISK PERSON. Den får då s k rättskapacitetoch kan ingå förbindelser som binder föreningen som sådan men inte de enskilda medlemmarna.

EN FÖRENING SOM EJ HAR ANTAGIT STADGAR, eller SOM HAR OFULLSTÄNDIGA STADGAR, är INGEN JURIDISK PERSON!

Det är således nödvändigt att golfklubben har stadgar som är fullständiga.
Svenska Golfförbundets "Normalstadgar för Golfklubb" uppfyller de krav som ställs på föreningsstadgar.

SGF:s REKOMMENDATION

Med hänvisning till vikten för golfklubben att ha utförliga, fullständiga, konsekventa och därmed fungerande stadgar vill SGF rekommendera medlemsklubbarna att, så långt möjligt, anpassa sina egna stadgar till "Normalstadgar för Golfklubb".

RÅD OCH STÖD I STADGEFRÅGOR

Om klubben finner behov av att få stöd och råd vid utformning av klubbstadgarna hänvisas till respektive Golfdistriktsförbund (GDF) eller till Svenska Golfförbundet.