0480-47 21 11 0480-47 24 78

Spelrätter

För seniormedlemskap krävs en spelrätt.

Vad är en spelrätt?

Definitioner och förklaring till olika begrepp kring spelrätter:

Definition Svar
Spelrätt -rätten för person eller företag att spela på golfbanan
Spelrättsbevis -kvitto/bevis på att du äger rätt att nyttja golfbanan mot att du årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter.
Avgift för spelrättsbevis -den avgift du betalar för ett spelrättsbevis.
Spelavgift - den del av årsavgiften som du betalar för att få rätt att spela på banan.
Medlemsavgift - den del av årsavgiften som du betalar för medlemskapet i golfklubben.
Hyresmedlem - medlem som under ett år hyr spelrättsbevis av medlem eller av klubben.

I vardagslag pratar man gärna om att du köper en spelrätt. Detta kan skapa lite förvirring då det är många som har spelrätt på en golfbana förutom de som innehar ett spelrättsbevis. Det kan vara greenfeemedlemmar, juniorer eller andra som av klubben godkänts som medlemmar och får spela. Det kan också vara greenfeegäster och företag som har spelrätt för ett visst tillfälle.

Tidigare har du som är senior och varit aktiv haft en skyldighet att erlägga ett medlemslån vid inträdet. Från och med nu kommer vissa medlemskategorier att omfattas om krav på spelrättsbevis för att kunna nyttja klubbens golfbanor. För att spelrättsbeviset ska äga sin giltighet måste du varje år betala av årsmötet beslutad årsavgift bestående av medlemsavgift och spelavgift. Om du något år vill vara passiv medlem så kan detta medges under förutsättning att det meddelats i rätt tid eller att spelrättsbeviset går att hyra ut till Hyresmedlem. Vid konverteringen från medlemslån till spelrätter 2010 erhöll medlemmar ett värdebevis motsvarande värdet av ett spelrättsbevis. Värdebeviset kan överlåtas t.o.m. 2014 varvid förvärvaren erhåller ett spelrättsbevis.

Skattemässigt är inte ett spelrättsbevis att betrakta som ett värdepapper. Enligt nuvarande uppgift från Skatteverket räknas det som personlig tillgång och inkomstskattelagens 52: a Kap. är tillämplig. Av detta framgår att om du säljer ett spelrättsbevis och det sammanlagda vinsten av spelrättsbeviset och andra personliga tillgångar du säljer detta år överstiger 50 000 kr ska du betala skatt för vinsten. Om du säljer spelrättsbeviset med förlust får du synonymt heller inte göra avdrag för förlusten då det är en personlig tillgång.

Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Kalmar Golfklubb

(enligt beslut på höstårsmötet 2014-11-27)

Dessa bestämmelser fastställs av Kalmar Golfklubbs årsmöte enligt stadgar för Kalmar Golfklubb 13b§.

Spelrättsbevis i Kalmar Golfklubb (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som beviljas aktivt seniormedlemskap. Även juridisk person och junior kan förvärva spelrättsbevis. Fysisk person som avser nyttja spelrättsbevis som ägs av juridisk person måste först beviljas medlemskap i Kalmar Golfklubb.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter.

Innehavare av spelrättsbevis som, inför kommande år, önskar omfattas av annan medlemsform än som gällt för innevarande år skall senast den 31 december skriftligen (mail eller med brev) till klubben anmäla sådant önskemål. Uppgradering av medlemsform kan, i mån av plats, göras när som helst under året.

Undantag från att betala beslutade spelavgifter är om innehavaren av spelrättsbevis senast den 31 december ansöker om och beviljas passivt medlemskap för kommande år och därmed upplåter spelrättsbeviset till klubben för vidare uthyrning.

Klubben fakturerar medlemmar beslutade spelavgifter eller avgift för passivt medlemskap snarast efter årsskiftet. Medlemmarna har därefter 60 dagar på sig att betala.

Om fakturerad avgift inte betalats i tid kommer klubben skriftligen anmoda medlemmen att betala. Om efter skriftlig anmodan (mail eller med brev) betalning inte sker inom 30 dagar har klubben rätt att:

driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in samt dessutom
med omedelbar verkan häva spelrättsbevisets giltighet.

Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast den 31 december respektive år medför befrielse av årsavgift för kommande år.

Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för nästkommande år – varken kortare eller längre tid – själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till klubben. Ägare av spelrättsbevis måste under hyrestiden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben.

Den till vilken upplåtelse sker

skall uppvisa en av ägaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrättsbevis i Kalmar Golfklubb” – som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser, och
får inte vidareupplåta sin tillfälliga rätt.

Överlåtelse av spelrättsbevis skall ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrättsbevis i Kalmar Golfklubb”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrättsbeviset att detsamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärvaren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden är obetald.

Medlemmar som erhöll ett värdebevis i samband med konverteringen år 2010 äger rätt att sälja/överlåta densamma. Värdebevis har en tidsbunden giltighet t.o.m. 2014 och måste senast detta år överlåtas och bytas mot ett spelrättsbevis, som kräver medlemskap i Kalmar Golfklubb. Om överlåtelsen av värdebevis sker i samband med ansökan om medlemskap ska anmälan ske på blankett ”Överlåtelse av värdebevis i samband med ansökan om medlemskap i Kalmar Golfklubb”. Fr.o.m. år 2015 äger värdebevis inte längre någon glitighet och kan inte bytas mot spelrättsbevis.

Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrättsbevis finns på klubbens hemsida.

Antalet spelrättsbevis som får utges är maximerat till 2600. Antalet kan ändras och fastställs på kommande årsmöten.

Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Kalmar Golfklubb

(enligt beslut på höstårsmötet 2014-11-27)

Dessa bestämmelser fastställs av Kalmar Golfklubbs årsmöte enligt stadgar för Kalmar Golfklubb 13b§.

Spelrättsbevis i Kalmar Golfklubb (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som beviljas aktivt seniormedlemskap. Även juridisk person och junior kan förvärva spelrättsbevis. Fysisk person som avser nyttja spelrättsbevis som ägs av juridisk person måste först beviljas medlemskap i Kalmar Golfklubb.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter.

Innehavare av spelrättsbevis som, inför kommande år, önskar omfattas av annan medlemsform än som gällt för innevarande år skall senast den 31 december skriftligen (mail eller med brev) till klubben anmäla sådant önskemål. Uppgradering av medlemsform kan, i mån av plats, göras när som helst under året.

Undantag från att betala beslutade spelavgifter är om innehavaren av spelrättsbevis senast den 31 december ansöker om och beviljas passivt medlemskap för kommande år och därmed upplåter spelrättsbeviset till klubben för vidare uthyrning.

Klubben fakturerar medlemmar beslutade spelavgifter eller avgift för passivt medlemskap snarast efter årsskiftet. Medlemmarna har därefter 60 dagar på sig att betala.

Om fakturerad avgift inte betalats i tid kommer klubben skriftligen anmoda medlemmen att betala. Om efter skriftlig anmodan (mail eller med brev) betalning inte sker inom 30 dagar har klubben rätt att:

driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in samt dessutom
med omedelbar verkan häva spelrättsbevisets giltighet.

Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast den 31 december respektive år medför befrielse av årsavgift för kommande år.

Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för nästkommande år – varken kortare eller längre tid – själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till klubben. Ägare av spelrättsbevis måste under hyrestiden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben.

Den till vilken upplåtelse sker

skall uppvisa en av ägaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrättsbevis i Kalmar Golfklubb” – som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser, och
får inte vidareupplåta sin tillfälliga rätt.

Överlåtelse av spelrättsbevis skall ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrättsbevis i Kalmar Golfklubb”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrättsbeviset att detsamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärvaren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden är obetald.

Medlemmar som erhöll ett värdebevis i samband med konverteringen år 2010 äger rätt att sälja/överlåta densamma. Värdebevis har en tidsbunden giltighet t.o.m. 2014 och måste senast detta år överlåtas och bytas mot ett spelrättsbevis, som kräver medlemskap i Kalmar Golfklubb. Om överlåtelsen av värdebevis sker i samband med ansökan om medlemskap ska anmälan ske på blankett ”Överlåtelse av värdebevis i samband med ansökan om medlemskap i Kalmar Golfklubb”. Fr.o.m. år 2015 äger värdebevis inte längre någon glitighet och kan inte bytas mot spelrättsbevis.

Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrättsbevis skickas till dig då du har en köpare av spelrätten. Mejla till kansli@kalmargk.se så skickar vi dig handlingarna.

Antalet spelrättsbevis som får utges är maximerat till 2600. Antalet kan ändras och fastställs på kommande årsmöten.