0480-47 21 11 0480-47 24 78

21/3 Vårårsmöte

  • Vårårsmöte torsdag 21 mars kl. 19.00 i klubbhuset

Välkommen på Kalmar Golfklubbs Vårårsmöte i klubbhuset kl.19.00 den 21/3. Från den 14 mars kan möteshandlingar laddas ner via länk när du öppnar denna sida. Möteshandlingar finns då även tillgängliga på kansliet - vardagar kl 10-14.

Härmed kallas alla medlemmar i Kalmar Golfklubb till föreningens vårårsmöte torsdag 21 mars kl 19.00 i klubbhuset

Möteshandlingar (PDF) 

Dagordning:

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt årsredovisningen för Kalmar Golf & Fritid AB.
   b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /räkenskapsåret.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

10 Val av ledamöter tillika ledamöter i Kalmar Golf & Fritid AB;

a) ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) ombud till Smålands Golfdistrikts årsmöte;
g) Val av Kalmar GK´s (ägar) representant till bolagsstämman för Kalmar Golf & Fritid AB

11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12 Övriga frågor.