0480-47 21 11 0480-47 24 78

Projekt Nytt Klubbhus - januari 2017.

  • Nya Klubbhuset från 18:e hål på Gamla Banan
  • Planlösning i det nya huset
  • Översikt av verksamheten under byggperioden mitten på september till juni 2017

I augusti 2016 beviljade Kultur och Fritidsnämnden i Kalmar kommun ett investeringsstöd för byggnation av nytt klubbhus med 6,5 miljoner kronor. Gamla huset är nu rivet och på samma plats där det gamla låg uppförs nu det nya - beräknar färdigt till den 1a juni i år. Följ det uppdaterade bildspelet under året eller realtidsbilder via vår webbkamera. Länk finns längre ner på sidan.

Följ bygget via vår webbkamera. Här är länken

2016-12-22

Betongplattan gjuten. Viktig tidpunkt i projektet. Byggnation går enligt tidsplan.

2016-10-15

Marken grävs upp för att skapa källarplan.

2016-09-19

Gamla klubbhuset är stängt och rivning har påbörjats.

2016-09-01

Gamla klubbhuset stängs måndag den 19 september. Det blir stor rivningshelg 16-18/9 för att fira byggstart av det nya huset. Inventarier kommer säljas till medlemmar, visssa saker kommer behållas i berksamheten och vissa delar kommer återvinnas på miljöstation. Under byggtiden kommer ett tillfälligt klubbhus med dusch/toalett och samlingsrum ställas upp precis väster om dagnes klubbhus. 

2016-07-01

Bygglov har beviljats och de sista justeringarna på planlösningen är färdiga. Slutlig sammanställning av offerter från entreprenörer genomförs och ser positiv ut i relation till den budget som årsmötet beslutat om - 15 miljoner kronor. I huvudentré (mot parkeringen) sitter ett montage av planlösning, utemiljö och fasaden uppsatt.

2016-06-01

Bygglov har sökts hos kommunen på de ritningar ni kan se på denna sida. Arkitekts Mats Dahlström har ritat det hus som vi nu projekterar att bygga. Mats beskrivning och ritningarna hittar ni i klubbhustes entré som vetter mot parkeringen från och med tisdag 7 juni. Under våren har projektgruppen jobbat med många olika delar för att få nybyggnationen i hamn - färdigställande av ritningar och arkitektur, upphandling av byggentreprenad, vatten, ventilation, el och storkök. Det har hållts kontinuerliga dialoger med kommunen och andra instanser som kan vara med och bidra ekonomiskt till byggnationen förutom medlemmarna. De samtalen har fortsatt i positiv riktning. En inredningsgrupp är tillsatt för att skapa en färgsättning och inredning som skapar en familjär känsla genmomgående i huset och där materialval är utvalda utifrån platsen, klubbens historia och det nya husets arkitektur.

2015-11-26

Medlemmarna röstade JA för att bygga nytt klubbhus - färdigt 2017.

Nu börjar ett detaljerat arbete med kravspecifikationen på funktioner & ytor. I januari kommer bygglovshandlingar med skisser färdigställas och bygglov sökas. Därefter skapas ett upphandlingsunderlag och ett anbudsförfarande genomförs. Parallellt med detta söks finansiering för projektet.

Presentation Klubbhus

Renoveringskalkyl Klubbhus

Kravspecifikation Nytt klubbhus

2015-06-30

Två huvudspår om klubbhuset har undersökts:

Renovera befintligt klubbhus. Under våren har statusen på klubbhuset undersökts. En genomgång av vilka renoveringar som kommer behövas de närmsta 8-10 åren har gjorts.  Utvärdering under våren sammanfattar att våtutrymmen är uttjänade, taket har svagheter, restaurangen har nedsatta funktioner gällande ventilation och sanitet. Alla dessa punkter är omfattande renoveringar och kostsamma. 
Bygga nytt klubbhus. Befintliga funktioner, dess placeringar och yta i befintligt klubbhus och shopbyggnad kan förbättras för medlemmar. Driftskostnader blir lägre. Golfklubben stärker sin attraktion för besökare - främst golfare men även andra sällskap.Det finns stora värden att utifrån ett nav (centrum) kunna erbjuda shop, kansli, reception, omklädning, restaurang och annat från en central punkt.  Detta kan skapa ett ”levande” klubbhus som bidrar till att skapa en ökad ”klubbkänsla” på golfklubben.

Slutsatsen i gruppen är att bygga ett nytt klubbhus. Det är inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta renovera, bygga till och om befintligt hus. Att bygga nytt skapar nya möjligheter för verksamheten, har ett värde för alla som är och kommer bli medlemmar i Kalmar Golfklubb och är en tydlig satsning för framtiden.  Läs mer om projektgruppens arbete och slutsatser.

Kom ihåg - Det är medlemmarna som bestämmer vilken väg som ska väljas. Beslut kan bara tas (av enligt stadgarna fastställd majoritet) på ett av förening utlyst möte,  på höst- eller vårmötet eller extra kallat möte. Projektgruppens uppdrag är att åt styrelsen undersöka de två huvudspår som beskrivits.

Kronologisk smmanfattning av händelser och möten i vår, sommar, höst 2015:

  • Diskussioner i gruppen fokuserar på funktioner och dess ytor i klubbhuset, flödet av människor genom bygganderna, optimering av personal i reception, kansli, shop och driftskostnader i befintligt hus jämfört med ett nytt hus.
  • Uppskattning av klubbusets renoveringsbehov och kostnader för detta sammanställs av Thord Ljunggren och Johan Frostberg.
  • Studieresa till tre golfklubbar som alla byggt nytt de senaste 5 åren genomförs av Glen Möllesand och Mårten Olander. Klubbarna som besöks är Vallda GC i Götebirg, Lydinge GK utanför Helsingborg och Skyrups GK i Hässleholm. 
  • Konsekvenser av att (A)  inte göra någonting åt klubbuset (B) renovera när behov uppstår (C) bygga nytt diskuteras. Oavsett vilket alternativ som väljs kommer det få ekonomiska konskevenser för föreningen och medlemmarna.
  • Projektgruppen beslutar i maj att fortsätta undersöka möjligheter med att bygga nytt klubbhus. Mårten möter kommunens samhällsbyggnadskontor för att undersöka möjlighet till bygglov. Tidsplan för ett nytt klubbhus tas fram. Kontakt tas med arkittekt för att få skapa en skiss av byggnad och flöden. 

Tidsplan för att renovera befintligt klubbhus har diskuterats i generella termer av gruppen. Prioriteringsordning finns i kalkyl som presenterats ovan. 

Tidsplan för att bygga nytt klubbhus har diskuterats och vill föreningens medlemmar fira golfklubbens 70-års jubileum i en ny byggnad ser en realistisk plan ut så här:

augusti 2015  -  Första skisser från arkitekt

september 2015 - Presentation av skisser och detaljerad ekonomisk kalkyl för alla medlemmar

november 2015 – Årsmöte med röstning av medlemmar på förslag om Nytt Klubbhus

januari 2016 – Ansökan om bygglov & upphandling av byggnation

oktober  2016 – Byggstart

maj 2017 – Invigning 

Nästa tidpunkt när ny information från projektgruppen presenteras:

Början på oktober - en sammanställning av medelmmars vanligaste funderingarna 

Projektgrupp Klubbhus består av följande personer:

Glen Möllesand (klubbens ordförande), Eje Wictorsson (klubbens kassör), Iren Persson (Damkommitténs ordförande), Mårten Olander (Klubbchef), Thord Ljunggren (medlem & 30 års yrkeserfarenhet i byggbranschen), Johan Frostberg (medlem & verksam i byggbranschen i 20 år).