0480-47 21 11 0480-47 24 78

Vårårsmöte 2020 - inställt tillsvidare

Beslut 15/3 - Med anledning av det rådande läget beträffande risk för farlig smittspridning har styrelsen för Kalmar GK beslutat att vårårsmötet ska flyttas fram till en tidpunkt som kommer att meddelas senare. Vi beklagar givetvis att vi tvingas vidta denna åtgärd men vi anser att detta är nödvändigt under rådande omständigheter. Vi hoppas kunna kalla till och genomföra årsmötet så snart som möjligt./Eje Wictorson ordförande

Kallelse (annonserad 24e februari)

Medlemmar i Kalmar Golfklubb kallas härmed till vårårsmöte torsdag 19 mars kl.19.00 i klubbhusets restaurang. Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 


1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastställande av föredragningslista.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6 A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt årsredovisningen för Kalmar Golf & Fritid AB.
6 B) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /räkenskapsåret.
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10 Val av ledamöter tillika ledamöter i Kalmar Golf & Fritid AB;
a ordförande för en tid av ett år;
b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
e två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f ombud till Smålands Golfdistrikts årsmöte;
g Val av Kalmar GK´s (ägar) representant till bolagsstämman för Kalmar Golf & Fritid AB
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12 Övriga frågor 

Årsmöteshandlingar (PDF)

 Kopior av årsmöteshandlingar finns också tillgängliga i klubbhuset på kansliet.