0480-47 21 11 0480-47 24 78

Kallelse till Höstårsmöte 26/11 kl 19.00

Härmed kallas medlemmar i Kalmar Golfklubb till höstårsmöte 2020. Årsmötet planeras att äga rum kl 19:00 i restaurangen i klubbhuset. För att närvara på årsmötet krävs föranmälan. Detta för att säkra en trygg miljö med hänsyn till corona. Möteshandlingar kommer vara tillgängliga att laddas ner senast 1 vecka innan mötet på denna sida..

Anmälan till höstårsmötet 2020

På höstårsmötet beslutas om årsavgifter för medlemskap och budget för verksamhetsåret 2021. 

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras (enligt golfklubbens stadgar paragraf 21):

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6 Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

8 Övriga frågor.