0480-47 21 11 0480-47 24 78

Kallelse till Höstårsmöte 22/11 kl 19.00

Härmed kallas medlemmar i Kalmar Golfklubb till höstårsmöte 2018. Mötet äger rum torsdag 22 november kl. 19.00 i restaurangen i klubbhuset. Möteshandlingar finns tillgängliga att ladda ner här.

På  höstårsmötet beslutas om årsavgifter för medlemskap och budget för verksamhetsåret 2019. 

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras (enligt golfklubbens stadgar paragraf 21):

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6 Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

8 Övriga frågor.

Möteshandlingar (PDF)