0480-47 21 11 0480-47 24 78

Kallelse till Höstårsmöte 21/11 kl 19.00

Härmed kallas medlemmar i Kalmar Golfklubb till höstårsmöte 2019. Mötet äger rum torsdag 21 november kl. 19.00 i restaurangen i klubbhuset. Möteshandlingar finns nu tillgängliga att ladda ner inför årsmötet.

På höstårsmötet beslutas om årsavgifter för medlemskap och budget för verksamhetsåret 2020. Handlingarna finns att hämta i vår reception vardagar mellan kl 10-14. De går också att ladda ner via länken här.

Länk till höstårsmöteshandlingar 2019 (PDF) 

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras (enligt golfklubbens stadgar paragraf 21):

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6 Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

8 Övriga frågor.